Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Vydání ze dne 25.4.2018

Informace o zpracování Vašich osobních údajů společností KOVO-GROUP ODPADY, se sídlem NA VINOBRANNÍ 3220/60, PRAHA (dále „Správce osobních údajů“) ve smyslu článku 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“). K Vašim osobním údajům přistupujeme pečlivě a snažíme se minimalizovat veškeré zpracování, ke kterému dochází.
Osobní údaje a jejich zpracování v souvislosti s plněním zákonných povinností při sběru, výkupu a zpracování odpadů.
Při sběru, výkupu a zpracování odpadů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště, a to za účelem plnění evidenčních a ohlašovacích povinností dle § 39, § 40 zákona o odpadech č. 185/20001 Sb.).

Při výkupu níže uvedených kovů zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti za účelem plnění evidenčních povinností dle § 18 zákona o odpadech a v návaznosti § 8 vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Správce osobních údajů jako provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu níže uvedených odpadů.

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
02 01 10 Kovové odpady
15 01 04 Kovové obaly
16 01 04* Autovraky
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
17 04 01 Měď, bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 40 Kovy

je povinen při odběru nebo výkupu těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a vést evidenci o těchto skutečnostech. K tomu je oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob. Za uvedené odpady Vám může provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat pouze bezhotovostní úplatu. K tomu účelu zpracováváme číslo Vašeho bankovního účtu.

Při sběru, výkupu a zpracování autovraků dále archivujeme: plnou moc k zastupování udělenou fyzické osobě, kopii kupní smlouvy na vozidlo a kopii velkého technického průkazu vozidla. Právním důvodem zpracování těchto informací je oprávněný zájem Správce osobních údajů získat důkazy o tom, že vozidlo/autovrak nepochází z trestné činnosti, aby to mohl prokázat orgánům státní správy.

Osobní údaje a jejich zpracování v souvislosti s plněním zákonných povinností při výkupu použitých věcí do bazaru
Při výkupu použitých věcí do bazaru zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení rodné číslo (u cizinců datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství), druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti a to za účelem plnění evidenčních povinností dle § 31 odst. 4 – 7 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.).

Další informace držitelům osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme v listinné a elektronické podobě dle požadavku zákona o odpadech 5 let. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
Vaše údaje sdílíme na vyžádání s orgány státní správy, které jsou oprávněny kontrolovat naši činnost (ŽÚ, FÚ, KÚ, ORP obce, ČIŽP, PČR….)

Neprovádíme přenos Vašich osobních údajů k jiným pobočkám Správce osobních údajů v jiných zemích.
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou Správcem osobních údajů chráněny před únikem a zneužitím organizač- ními a technickými opatřeními uvedenými v interní směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů.
Vaše práva
Přebýváte-li na území Evropské unie, máte na základě GDPR právo vyžádat si od KOVO-GROUP ODPADY přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich zpracování, dále právo ohradit se vůči zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.

Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů je možné získat prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail fakturace@kovo-group.cz či na adresu Na Vinobraní 3220/60, 106 00, Praha.